ןדע    תמדק    תוצלמה

"רדנא לש קחשמה"
דראק טוקס ןוסרוא

לודג-ןטק דלי לע רפסמה קתרמ רפס
ויפתכ לע לטומ םלועה לרוג רשא
תושונאה יביוא ,"םיגאב"ב םחלהל וילע
ויבשוי תאו ץראה רודכ תא ודבל ליצהלו
דחוימב יפייכ רפס
ינוידב עדמ
(לט ,לאגי ,יבוק)

David Bowie / EART HL I NG

97-ב אציש יאוב לש קסיד
ןמזה חורב יושע
םילופמיסו םיינורטקלא םיטקפא הברה םע
םינייוצמ םידוביעו םיקזח םיטסקט
רכממו דחוימ !ןייוצמו יבצק ףחוס
(לט)

םעפ ידימ ועיפוי הז דומעב
ןדע תמדק תווצ תוצלמה
הקיסומ לעו םירפס לע

קודבל יאדכ

powered by lycos Search: Tripod The Web