םיצילממ    םתא

ץילממ איג

"סופיזיס לש סותימה"
ימאק רבלא


תברותמ אלהו טושפה םדאל ריבסמ רפסה
וייח תא לוטיל תוכז ול ןיא עודמ
הביבסב תובשחתה רסוח ידכ ךות
תטלחומ תונתסובתו


הצילממ העונ

George Martin / In My Life

תוישופיחה לש םיריש 12-ל םישדח םידוביע
תוישופיחה םע דבעש ,ןיטרמ י"ע ושענש
ומכ םיעיתפמ םיחרוא הברה םע
דועו יראק םי'ג ,ירנוק ןוש ,סמאיליוו ןיבור
רישל ןוה ידלוג לש עוציבה דחוימב ץלמומ
Hard Day's Night

םירחא םירקבמל ץילמהל םיצור
היעב ןיא ?קסיד לע וא בוט רפס לע
םכתצלמה תא האבה תבותכל וחליש
הז דומעב םסרופת איהו

tal@tande.com

powered by lycos Search: Tripod The Web